Ezra 6:6
Choose a Background


Ezra 6:6 Now therefore, Tatnai, governor beyond the river, Shetharboznai, and your companions the Apharsachites, which are beyond the river, be you far from there:


KJV:  Now therefore, Tatnai, governor beyond the river, Shetharboznai, and your companions the Apharsachites, which are beyond the river, be ye far from thence:
DRB:  Now therefore Thathanai, governor of the country beyond the river, Stharbuzanai, and your counsellors the Apharsachites, who are beyond the river, depart far from them,
DBT:  Therefore Tatnai, governor beyond the river, Shethar-boznai, and your companions the Apharsachites, who are beyond the river, be ye far from thence:
ERV:  Now therefore, Tattenai, governor beyond the river, Shethar-bozenai, and your companions the Apharsachites, which are beyond the river, be ye far from thence:
WBT:  Now therefore, Tatnai governor beyond the river, Shethar-boznai, and your companions the Apharsachites, who are beyond the river, be ye far from thence:
WEB:  Now therefore, Tattenai, governor beyond the River, Shetharbozenai, and your companions the Apharsachites, who are beyond the River, you must stay far from there.
YLT:  Now, Tatnai, governor beyond the river, Shethar-Boznai, and their companions, the Apharsachites, who are beyond the river, be ye far from hence;
Links
Ezra 6:6 NIVEzra 6:6 NLTEzra 6:6 ESVEzra 6:6 NASBEzra 6:6 KJVEzra 6:6 InterlinearEzra 6:6 CommentariesEzra 6:6 Parallel TextsEzra 6:6 Bible AppsEzra 6:6 ParallelBible Hub
Ezra 6:5
Top of Page
Top of Page